Monami anti aging termékek felülvizsgálata, Miértek és hogyanok – a szubjektív filter

monami anti aging termékek felülvizsgálata

Barna Gábor Dsc. Nem tántoríthat ezernyi vész! Ezen az úton végig kell járni, És az út végén Jézus fog várni! Szűcs László Az internetes portálok fő hírei között tűnt fel nem is olyan régen, hogy Wake Up!

Az album létrehozói úgy érezték, így nagyobb hatékonysággal tudják eljuttatni a Biblia üzenetét a nem vallásosak felé. Ha nagyvárosi aluljárókban sétálunk, gyakran találkozhatunk szintetizátorral, gitárral felszerelt evangelizáló csoportokkal, akik fennhangon hirdetik a körülöttük összegyűlt néhány fős tömegnek, hogy Jézus itt van köztünk. Közben egy-egy katolikus templomban az előre meghirdetett ifjúsági gitáros miséken megtelnek a padsorok főként középkorú hívekkel, akik néha unokáik társaságában érkeznek, és szokatlan lelkesedéssel éneklik kedvenc Jenő-számaik refrénjét.

Ha ezek után kilátogatunk egy Hillsong vagy Jesus Culture dicsőítő koncertre, több ezer, eksztázisban ugráló fiatal közé keveredhetünk, akik a koncert befejeztével autogrammért állnak sorba kedvenc énekesüknél.

A keresztény rock ellenzői minderre felzúdultan hangoztatják évtizedek óta, hogy az egész rock zene a sátántól származik, emiatt tűzzel-vassal ki kell üldözni a templomokból. Dicsőítés, evangelizálás, liturgia, Krisztus üzenete korszerű nyelven és Sátántól eredő bűnös ösztönzene, a fiatalok megérintése, egyben a tradíciók lerombolása ez mind a keresztény könnyűzene. Legalábbis annak támogatói vagy ellenzői szerint. De mi is valójában a keresztény könnyűzene?

Tényleg a keresztény egyházak új nyelve, amely a szekularizációs tendenciákkal szembemenve csalétekként visszaédesgeti a híveket a kétezer éves intézmény falai mögé? Ha az internetes videó-megosztó portálokon 1 Utolsó letöltés: december Évente többször telik meg immár a Budapest Aréna is tízezernyi látogatóval, akik több ezer forintos belépőt sem sajnálnak a legnagyobb magyar dicsőítő fesztivál koncertjegyeiért.

Úgy monami anti aging termékek felülvizsgálata, igen, mintha kezdene kialakulni Magyarországon is egyfajta keresztény populáris tömegkultúra, ami egy fiatalos, nyitott kereszténység képét sugározza. Úgy tűnhet, mégsem, hiszen a hazai keresztény könnyűzenei előadók közül senki sem tud megélni ebbéli tevékenységéből, lemezeiket alig veszik, dalaikat talán Pintér Bélát leszámítva alig pár tízezren töltik le.

Két véglet között billegnek a vélemények és gyakran a témát kutató is hajlamos egyikből a másikba csapongani, ha az érzelmei hatása alá kerül egy-egy állambiztonsági jegyzőkönyv olvasásakor, mely az ifjúságpasztorációban a szocializmus idején aktív, gitáros plébánosok megfigyeléséről számol be, vagy szendrőládi terepkutatása során, ahol a katolikussá vált, mélyszegénységben élő, mégis vidáman éneklő roma gitáros csoport tagjaival beszél, de ugyanígy az érzelmek vezérlik akkor is, amikor rádöbben a keresztény könnyűzenei ipar gazdasági méreteire, pénzügyi motivációira amerikai útja során.

Az adatok ritkasága a múltban visszafelé haladva ránk is érvényes. Nem csoda tehát, ha történetírásunk és történettudományunk a hivatalosnak tekintett felfogás mellé egy másik, többféle értelmezést tartalmazó megkö- zelítést is létrehozott az elmúlt kétszáz évben.

A személyes érzelmeket háttérbe helyezve lehet azonban csak e témához közelíteni, másképp nem érthetjük meg ennek a rendkívül összetett, bonyolult, ambivalenciákkal terhelt jelenséghalmaznak teljességét, hanem csak egy kis szegmensét tudjuk érzékelni. Márpedig jelen dolgozatnak nem az a célja, hogy egy-egy szegmensre összpontosítson csupán, hanem az, hogy ezeken az elemeken mélyfúrást végezve, a kapott eredményeket mintegy puzzledarabkákat egymás mellé helyezze, megértse a részeken áthúzódó mintákat, amelyek a töredezett elemeket összefűzve létrehozzák a teljes képet.

Úgy fókuszálunk a részletekre, hogy közben a teljes képet szeretnénk megérteni. Úgy vizsgáljuk a keresztény könnyűzenét, hogy közben szeretnénk megérteni azt a valóságot legyen monami anti aging termékek felülvizsgálata akár vallási- politikai- kulturális- emocionális- művészeti melynek keretein belül értelmezhetővé válik maga a zene. Meg kell ragadnunk a zene társadalmi kontextusát ahhoz, hogy benne a zenét is értsük és ne csak halljuk.

ROCKAPOSTOLOK A KERESZTÉNY KÖNNYŰZENE VALLÁSTUDOMÁNYI VIZSGÁLATA POVEDÁK KINGA. PhD értekezés

Munkám kezdetekor még az foglalkoztatott, hogy feltárjam, hogyan kerültek be a gitárok és dobok, azaz a könnyűzene, a templomokba. Hamar rá kellett döbbennem, hogy ezt a 3 5 folyamatot nem lehet csak lineárisan, történelmi szempontból elemezni. Része természetesen a fejlődés, részei a történelmi események, a politikai változások, ám pusztán ezek segítségével nem lehet megérteni, hogy miért monami anti aging termékek felülvizsgálata hogyan van jelen napjaink vernakuláris vallásosságában a keresztény könnyűzene.

Kitérőt kellett tenni több irányba is: meg kellett ismerni azokat a vallási, lelkiségi folyamatokat, amelyek lehetővé tették a kialakulást; fel kellett térképezni azokat a zenei előzményeket, amelyekre stílusában felépült az egész halmaz, azokat a kulturális- társadalmi változásokat, amik előidézhették a reformok igényét, valamint azokat a vallási válaszreakciókat, amelyek nyitottak a világ felé.

Mindez önmagában még mindig nem nyújtott elég támaszt arra, hogy lássuk, kik és milyen alapon utasították el és akarták eltüntetni, kik és miért támogatták, valamint azt, hogy mi ennek a jelenségnek a varázsa, ami a hallgatókat megmozgatja egy templomi gitáros misén, ugrálásra készteti egy dicsőítő koncerten, vagy elmélyítő csendességbe húzza egy Taizéi imaórán. A történelmi források világa mellett a legújabb online tereken is netnográfiai elemzésbe kellett fogni annak érdekében, hogy megértsük a transznacionális terjedés sajátosságait, a keresztény könnyűzenei jelenséghalmaz összetevőit, változatainak gazdagságát.

Mindezek mellett mélyinterjúkat kellett készíteni énekesekkel, közönséggel, monami anti aging termékek felülvizsgálata, idősekkel; résztvevő megfigyeléseket végezni katolikus, katolikus-karizmatikus, pünkösdi-karizmatikus istentiszteleteken, ökumenikus fesztiválokon; kérdőíveket kellett kiértékelni, hogy komparatív alapon tudjuk ábrázolni a térbeli- időbeli- felekezeti sajátosságokat.

Mindebből jól látszik, hogy jelen dolgozat nem egyfajta megközelítésmódot használ. A történettudományhoz kellett fordulni, amikor az előzményeket tártam fel, amikor a titkosszolgálati akták jelentéseiből próbáltam megválaszolni, miért és hogyan vált mássá a keresztény könnyűzene a vasfüggöny mögött, mi történt a benne résztvevőkkel papokkal, laikusokkalhogyan terjedt a zene a kulturális-ideológiai cenzúra évtizedeiben? A néprajzés kulturális antropológia a módszereket és megközelítési módokat adta elsősorban: az oral history, a mélyinterjúk megvilágították a történelmi szál egy másik oldalát, de emellett fényt vetettek a különféle motivációkra valamint a keresztény könnyűzene minden korszakban és minden kulturális körülmény között más- és másfajta identitásképző new york anti aging központ, a zene mögött 4 6 meghúzódó másodlagos jelentéshálókra.

Az etnomuzikológia, nem csupán azt tárhatja fel, hogy miből és hogyan fejlődött a zene, hanem azt is, hogy milyen módon reagált a társadalmi valóságra, hogy inkulturációja során hogyan öltött magára monami anti aging termékek felülvizsgálata transznacionális zene lokális jegyeket vagy Svájci anti aging szivar azt, hogy hogyan nem; hogy milyen esztétikai jegyek miért, milyen módon és milyen közegben váltak dominánssá.

A liturgika pedig az egyházon belül, a hierarchia különböző szintjein lévő szereplők között keletkező feszültségek teológiai, hit központú értelmezését adhatja, valamint a változásra megfogalmazódó egyházi intézményesliturgiában is megjelenő reakciókat. Ez a fajta transzdiszciplinaritás adja a téma legfontosabb jellemzőjét: mindezeket együttesen alkalmazva, több szemszögből a vallásira fókuszálva lehetséges a keresztény könnyűzene általánosabb trendekbe való elhelyezése és az átalakuló vallási értékek hálójának megértése.

Ez vezeti el dolgozatom a vallástudományhoz. Emiatt nem csak vallástörténeti, vallási néprajzi, vallásantropológiai, vallási zene-szociográfiai vagy vallásszociológiai keretben helyezem el írásom, hanem a vallásit mindezekben elemző vallástudományban. Ez a szemléletmód adja a téma szépségét és nehézségét is egyben: egy jelenségen, a vallási zenén keresztül felfejteni a tágabb kontextust, megérteni a modernizációra adott vagy adható vallási intézményes és individuális válaszokat, azok lehetséges következményeit és kapcsolatát az intézményen kívüli vallási és profán kultúrával.

Nehéz ugyanakkor, mert úgy kell hibrid vizsgálatokat folytatni, hogy ne váljon felszínessé egyetlen aspektus sem, és töredezettséget se okozzon a diszciplináris tagoltság. Dolgozatom fő célja mindezek ismeretében a következő pontokban foglalható össze. Megismerni és definiálni a keresztény könnyűzene jelenségét, annak különféle történelmi- politikai- vallási körülmények között megjelenő változatait.

Feltárni a keresztény könnyűzene magyarországi kialakulása mögött meghúzódó motivációkat, a kulturális változásokra születő vallási zenei válaszreakciókat, azok mechanikáját, valamint a keresztény könnyűzene társadalmi visszahatásait, csoportképző erejét. Összegezve, a keresztény könnyűzenét mint a társadalmi változásokra adott választ, és a keresztény könnyűzenére adott társadalmi válaszokat megragadni.

Semmiképp nem akart tehát a dolgozat célja lenni a legjelentősebb magyarországi keresztény zenekarok vagy keresztény 5 7 könnyűzenei stílusok bemutatása, vagy a tételes, deskriptív leírás, netán a zenei elemzés. Ehelyett tudatosan az átívelő kulturális folyamatok megragadására kívánt fókuszálni, a reakciók-ellenreakciók leírására és értelmezésére a kultúrakutatás eszköztárán keresztül.

Végezetül egy dolgot monami anti aging termékek felülvizsgálata kiemelnünk: mindezt nem kellett volna leírni, ha már mások megtették volna.

Tízezer Év - Ezer Oldalról PDF

De mint a következő fejezetekből kiviláglik, Magyarországon ilyen irányú kutatásokat még nem végeztek és a nemzetközi előzmények is hiányosak. A hazai kutatásban egy-egy aspektusát vizsgálták csak meg több-kevesebb szakmaisággal és alapossággal, ám ezekből közel sem lehet megválaszolni a kérdést, hogy mivel is állunk szemben, ha keresztény könnyűzenéről beszélünk. Járatlan útra tévedtünk, amelyen csak az első lépéseket tették meg mások, de az útvesztő csak ezek után következik. Reményeim szerint dolgozatom eléri célját és a fejezeteket, mint Ariadné fonalát követve, kivezeti az olvasót a labirintusból.

Bármennyire is objektív kíván maradni írásom, és legfontosabb monami anti aging termékek felülvizsgálata egyikeként az érzelemmentes elemzést tűztem ki, ezt nem tudtam teljes mértékben megvalósítani. Már az első percektől kezdve ott húzódott a megírás hátterében egy olyan érzelmi tényező, amely predesztinálja arra, hogy nem csak egy leírt szöveget szerettem volna megalkotni, hanem szakrális kommunikációt is végezni.

Egy olyan erős érzelmi motiváció borul rá remélhetőleg a megírt sorokban mégis észrevétlenül ami kapocsként összeköti a jelent és a múltat, az élőt és a holtat, gyermeket és a szülőt.

monami anti aging termékek felülvizsgálata séta és anti aging

Több mint húsz éven keresztül olyan családban nőttem fel, ahol a gitáros keresztény zene része volt mindennapjainknak. Most ebből a keretből kellett kilépnem és a külső elemző szemével visszatekintenem. Édesapám, Szűcs László, gitáros apostol emlékére. Dolgozatom megszületéséért köszönettel tartozom Barna Gábornak, aki az alkotói folyamat során biztosította az intézményi hátteret és szabad teret adott kutatásaimnak, valamint opponenseimnek, A.

Végül, de nem utolsó sorban köszönettel tartozom férjemnek, Povedák Istvánnak a dolgozatírás során nyújtott lelki és szakmai támogatásáért. A források és a szakirodalom egyre mélyebb feltárása általában letisztázza a fogalmakat, kikristályosítja a kategóriák határait.

A keresztény könnyűzene esetében a helyzet rendhagyónak számít.

monami anti aging termékek felülvizsgálata curology anti aging vélemények

Létezik ugyanis a közbeszédben a keresztény könnyűzene fogalma, ami esetenként gitáros dalok, máskor dicsőítő zene, beat misék, megint máskor templomi disco, keresztény rock, szent beat, religiózus beat formában is előkerül, s mindezek mellett gyakran olyan előadókat is, akik nyíltan vállalják keresztény hitüket ám egyébként soha nem utalnak erre dalaikban a keresztény könnyűzenéhez sorolnak.

Megint más esetben előfordulhat ennek egy eltérő aspektusa, amikor egy népszerű világi előadó dala olyan direkt keresztény utalásokat tartalmaz, ami alapján akár dicsőítő koncerten is bátran megállná a helyét, ennek ellenére mégsem tartják ebbe a kategóriába tartozónak sem az előadók, sem a hallgatók, sem a keresztény könnyűzenészek bárkik is legyenek utóbbiak.

  1. Visine szemcsepp kontaktlencse
  2. Svájci virágú gyep anti aging
  3. Munkáim ismertetése előtt mindenképpen fontosnak tartom elmondani, hogy a művészeti pálya választása előtt néhány évig, egy közel kétezer embert foglalkoztató vegyészeti gyárban dolgoztam mint szakképzett ipari villanyszerelő.
  4. Anti aging szemszérum felülvizsgálata
  5. (PDF) Verseghy Ferenc drámái | Etelka Doncsecz - szedresikennel.hu
  6. Pióca terápia anti aging

A témával foglalkozó szakirodalom sem segít lényegében a helyzeten. Magyar vonatkozásban kevés kivételtől eltekintve olyan munkák születtek ezek is csak kis számban, amelyek úgy írnak valamiről, hogy nem mondják el miről is írnak. A nemzetközi szakirodalom is csak az utóbbi két évtizedben kezdett el komolyabban foglalkozni a keresztény közösségek kortárs zenei praxisaival 3 vallástudományi, liturgikai, etnomuzikológiai és antropológiai megközelítésben.

Gondot okoz továbbá, hogy nem lehet egyértelműen elhelyezni a keresztény könnyűzenét csak a vallás területére, hiszen sajátos jellegét monami anti aging termékek felülvizsgálata a profánnal való szimbiózis adja.

monami anti aging termékek felülvizsgálata legjobb anti aging szérumfiatalító

Más és más formákat ölt a különféle korszakokban, de akár ugyanazon időben az egyes földrajzi régiók szerint is. Meghatározza 2 Kivételt e téren csupán Kamarás István jelen dolgozatban is használt munkái képeznek. Mindehhez hozzájárul, hogy azok az értelmező keretek, amelyekben elhelyeznénk a jelenséget így a vallás, vernakuláris vallásosság, 4 populáris kultúra, modernizáció maguk is többféleképpen értelmezhetők.

E sorok írója tehát többszörösen is nehéz helyzetben van, hogy miként ragadja meg ezt a térben és időben folyamatosan változó, összetevőiben egyre gyarapodó, ugyanakkor hangsúlyos részeit időnként elveszítő keresztény transzdenominális, felekezeteken átnyúló, A. Gergely András szavaival élve konfrontatív, posztmodern-törzsi jelenséghalmazt.

A CCM kategóriája kizárólag professzionális zenészek által, elsősorban devocionális vagy szórakoztatási céllal létrejött dalokat jelenti, melyekbe nem tartoznak bele a gyülekezeti- istentiszteleti énekek. A változatosság kedvéért evangelikál felekezetekhez tartozók használatában mindezen túl a tágabb keresztény könnyűzenén belül annak egy alternatív, underground jellegű áramlatára is értik.

Csak megerősíteni tudom Anna Nekola gondolatát, miszerint ez a kategória első pillanatban és később is egy nehezen kezelhető és meglehetősen homályosnak tűnő kifejezés. Megtalálhatók benne az egy szál gitárral a tábortűz melletti összejöveteleknél előadott dalok, a pünkösdi istentiszteleteken megszólaló professzionális, egész zenekarral előadott liturgikus dalok, amelyek más esetben már stadionokban rendezett dicsőítő koncerteken fordulnak elő.

A rengeteg alműfaj között első és sokadik ránézésre is nehéz monami anti aging termékek felülvizsgálata, hogy monami anti aging termékek felülvizsgálata mi tartja össze őket, egyáltalán az új zenei stílus persze felmerülhet rögtön, hogy mihez képest új formailag néha hasonló, máskor eltérő zenéi mögött valójában ugyanazt a jelenséget találjuk-e? Ha például azt a triviálisnak tűnő választ adjuk, hogy lézeres szemműtét alkalmasság keresztény üzenet és a populáris, divatos műfajok használata a kapocs, akkor rögtön keressünk egy fúziós műfajú dalt, mint például a Veni, Veni Emmanuel-t, ami egy népszerű 8 Ingalls Nekola Mall Christian popular music has consistencies as a general category, but the distinctions and comparisons within this category are dynamic and fluid.

Explorer les Livres électroniques

Thus, the terms are at once helpful but legjobb öregedésgátló kezelések 2020 szuper slippery. Nekola Angol nyelven a Christian popular music terminust érzem legmegfelelőbbnek, amit Nekola Mall és Ingalls a következőképpen definiálnak: Christian popular music is an umbrella category for sonically diverse repertoire of the twentieth- and early twenty-first-century evangelical Protestant commercial popular music.

Ezek mellett belsős nyelvhasználtként kialakultak a daloskönyvre utaló kifejezések, mint sárgakönyves dalok illetve kékkönyves dalok. Az es években született népszerű hazai szerzők akusztikus gitárral előadott művei például se a pop, se a rock zenéhez sem sorolhatók. Válogatás a katolikus karizmatikus megújulás dalaiból.

monami anti aging termékek felülvizsgálata legjobb öregedésgátló szérum 20 éves korig

Budapest, Emmausz, könyvet értik, míg a kék könyv az Énekelj az Úrnak! Pannonhalma, Bencés Kiadó, 12 része rap, punk, metal stb.

Azt gondolom, kivétel nélkül mindannyian szeretnénk egészségesek lenni testben és lélekben egyaránt. Azt is szeretnénk, hogy gyermekeink is egészségben éljék le életüket nagyon-nagyon sokáig.

De kimaradnak belőle a meditatívabb stílus, így a taizéi dalok is. A gitáros dalokat ugyanez a kritika érheti, ám ebből pedig minden kimarad, ami nem a Jenő dalok akusztikus gitárral előadott stílusához köthető, köztük gyakorlatilag minden olyan dicsőítő zene, melyet napjainkban a legnagyobb keresztény fesztiválokon hallhatnak az oda látogatók.

A dicsőítő zene funkciójában szűkíti le a műfajt.

Különös, nyarat idéző őszi estéken, de sokszor álltam a kába beton-meleg áramlásban, füllel a Városliget felé.

Főképp olyan dalokra érthető, amelyek egyéni és közösségi használatban szent zeneként, a transzcendensre monami anti aging termékek felülvizsgálata, Istent és tetteit dicsőítő zeneként léteznek. Mindezek mellett a kifejezés elsősorban a protestáns és karizmatikus felekezetekhez kötődik.

monami anti aging termékek felülvizsgálata anti aging termékek aknés bőrre

Ami ezeken kívül található például a katolikus liturgiákba szervesen illeszkedő énekek, még ha gitárral előadottak is már maguk az előadók sem tartják dicsőítő zenének, dicsőítő alkalmakon nem is használják őket. Szentmisék során vagy tábortűz mellett ettől még ők is játszhatják. Az ifjúsági dalok használata több szempontból is problémás. Egyrészt, leszűkítené a mindenkori ifjúságra, 14 ami azért sem állja meg a helyét, mert a fogalom mögött rejlő zenei műfajt ma a fiataloktól kezdve egészen a nyugdíjas korosztályig azaz az as évek fiataljaiig mindenki hallgatja.

Másrészt, mert ebbe minden vallási zene beletartozhatna, amit az ifjúság hallgat. A keresztény könnyűzenével a probléma egyrészt, hogy felöleli a prozódiailag, dallamvillágában is egyszerűbb, gyakran giccses dalokat, 15 de ugyanígy azokat a 14 Az ifjúság meghatározása is érzékeny terület: hol húzódik a felső határa? Jó példát ad erre a Szatymazon bő két évtizede működő ifjúsági kórus, amelynek kezdetek óta vezetője az immár 50 éven túl járó Kopasz György, tagjai pedig szinte kizárólag már felnőtt gyermek ek kel rendelkező örökifjak.

Magyarul is monami anti aging termékek felülvizsgálata, bár egyelőre nem túl terjedelmes, a giccs szakirodalma. Explicite ezzel foglalkozik Dorfles, Gillo A giccs. A rossz ízlés antológiája.

Catégories

Budapest, Gondolat; Hermann István A giccs. Budapest, Kossuth, Ujvárossy László Gyógyító székek. Giccshelyzet a kortárs művészetben. Kolozsvár, Koinónia, valamint Voigt Vilmos A giccs tárgya. Holmi május. A vallási giccs magyar szakirodalma már gyakorlatilag teljesen hiányzik.

Angolul legújabb, legalaposabb leírását Leonard Norman Primiano adja, Primiano Ez talán nem véletlen, hiszen, míg az ábrázoló művészetekben a giccs fogalmát, megjelenéseit hol könnyebben, hol nehezebben ugyan, de el lehet helyezni, fel lehet ismerni addig a zenénél mindez már nem 11 13 semmiképpen sem könnyű zenéket is, amelyek teológiailag és szövegileg is lényegesen kiműveltebbek, liturgiába jobban illeszthetők, mint akár a használatban lévő népénekek egy része.

Ezzel kapcsolatban Vedres Csaba jegyzi meg, hogy a magyar nyelvben elterjedt könnyűzene fogalom valójában szórakoztató zenét jelent. A szórakoztató zene pedig nem a A keresztény könnyűzene ebben az értelemben keresztény szórakoztató zenét jelent, monami anti aging termékek felülvizsgálata létezik ugyan, de kizárja a liturgián való használatot, hiszen istentiszteletre alapvetően nem szórakozni járnak a hívek.

Verseghy Ferenc drámái

Másrészt, ahogy a világi zenével kapcsolatban Vedres is megjegyezte, elképzelhető, hogy egy-egy rendkívül népszerűvé vált komolyzenei alkotás lényegesen könnyebb, mint a mélyebb mondandóval rendelkező klasszikus rock számok valamelyike.

Mindezek után újabb, alapvető problémába ütközünk: mi alapján hozzuk létre a kategóriát, azaz mire építjük fel a terminológiát? Az alkotó hite Egyes közkeletű vélekedések alapján keresztény könnyűzenének a kortárs keresztény előadók dalait nevezzük. Más vélemény szerint a vallásos tartalom számít feltételnek.

monami anti aging termékek felülvizsgálata otthoni gyógymód anti aging termékek

E két elképzelés számít a legproblematikusabbnak, hiszen első esetben az alkotó hite nem minden esetben ennyire egyértelmű és nem lehet teljes mértékben használni a többi művészeti ágban működő giccs meghatározást sem.

Ha például az össze nem illő elemek zsúfolt használatát nézzük, akkor többek között a gregorián dallamok szintetizátor alapú feldolgozása, vagy Jan Garbarek és Hilliard Ensemble templomi fellépése is giccs lenne, sőt, ilyen alapon maga az egész keresztény könnyűzene is. Ha a túlzott érzelemkifejezés az alap, akkor viszont akár a Varázsfuvolát is tarthatnánk giccsnek, de vele együtt népénekeink javarészét is. Ettől persze még a keresztény könnyűzenére sokszor jellemző e feltétel, de nem csak ez a feltétel.

Fontos információk